Motivacija je unutrašnja pokretačka sila koja nas snabdeva snagom za ostvarivanje ciljeva i zadovoljavanje potreba. Upitnik Motivacije (Motivational Questionnaire – MQ) meri različite dimenzije motivacije i daje sveobuhvatni profil motivacionih faktora, koji utiču na individualno postignuće na poslu.

Upitnik i izveštaj su dostupni samo na engleskom jeziku. Namenjen je proceni svih hijerarhijskih nivoa, za ljude sa različitom ekspertizom i nivoom iskustva.

Detaljnije o upitniku MQ

MQ meri sledeće dimenzije motivacije:


1. Energičnost i dinamičnost

Nivo aktivnosti: Nivo do kojeg su osobe motivisane da rade pod pritiskom, sa mnogobrojnim zahtevima i u kratkim rokovima.

Postignuće: Nivo do kog su osobe motivisane izazovnim zadacima.

Kompetitivnost: Nivo do kog su zaposleni motivisani radom u kompetitivnom okruženju.

Strah od neuspeha: Nivo do kog su osobe motivisane težnjom da izbegu neuspeh, kriticizam i negativne procene od strane drugih koji mogu biti praćeni i mogućim gubitkom samopoštovanja.

Fokus na profit: Nivo do kog su osobe komercijalno usmerene i fokusirane na ostvarivanje profita.

2. Sinergija

Afilijacija: Nivo do kog su osobe motivisane prilikom da budu u interakciji sa ljudima na poslu.

Prepoznavanje: Nivo do kog su osobe motivisane pohvalama i drugim spoljašnjim znacima prepoznavanja njihovog uspeha.

Lični principi: Nivo do kog osobe žele da podupiru ideje i da se konformiraju visokim etičkim standardima i standardima kvaliteta.

Lagodnost i sigurnost: Nivo do kog su osobe motivisane kontekstom posla, poput prijatnih uslova rada i sigurnošću posla.

Lični rast: Nivo do kog su osobe motivisane mogućnošću za daljim obučavanjem, razvojem i usvajanjem novih veština.

3. Intrinzična motivacija

Zainteresovanost: Nivo do kog su osobe motivisane poslovima koji su visoko stimulativni, interesantni i varijabilni.

Fleksibilnost: Nivo do kog su osobe motivisane odsustvom jasne strukture i procedura za izvršavanje zadataka.

Autonomija: Nivo do kog su osobe motivisane mogućnošću da samostalno organizuju sopstveni posao.

4. Ekstrinzična motivacija

Materijalne nagrade: Nivo do kog su osobe motivisane materijalnim nagradama.

Progresija: Nivo do kog su osobe motivisane mogućnošću unapređenja.

Ključne karakteristike upitnika MQ:


Brzina – ceo proces procene se sprovodi online i traje oko 45 minuta. Izveštaj može biti generisan nekoliko minuta po sprovođenju testiranja.
Evaluacija i tumačenje testa vrše se algoritamski, tako da su rezultati pravedni i ne zavise od subjektivne ocene procenjivača.
Ciljna grupa: prikladan je za procenu svih nivoa (potencijalnih) zaposlenih, od vrhunskih menadžera do diplomaca
Širok opseg izveštaja jednostavnih za korišćenje
Upitnik sadrži 144 pitanja relevanih za poslovni kontekst
Saznajte šta motiviše vaše (potencijalne) zaposlene
MQ meri šta to pokreće i ima najveći efekat na (potencijalne) zaposlene.

Zašto koristiti MQ upitnik?


SHL MQ meri koliko je pojedinac motivisan različitim činiocima, što vam pomaže da:

Razumete vezu između individualne motivacije i angažovanosti (potencijalnog) zaposlenog kao i da identifikujete i upravljate onim što su za pojedinca najjači motivatori ili demotivatori. MQ vam pomaže da unapredite svoje veštine rukovođenja što vodi kao većoj motivisanosti i angažovanosti zaposlenog. MQ takođe doprinosi boljoj komunikaciji i razumevanju potreba, kako svojih, tako i tuđih.

Šta omogućava MQ?
MQ omogućava da proniknete u srž motivacije i angažovanosti (potencijalnog) zaposlenog što će doprineti vašem poslovanju i rukovođenju.
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.