Temelj svake kompanije čine njeni zaposleni i rezultat koji proizilazi iz njihove angažovanosti, znanja i iskustva. Organizaciona kultura predstavlja skup vrednosti i verovanja koji oblikuju način ponašanja članova organizacije i njihovog pristupa poslu. Mnoga istraživanja ukazuju na to da je dobra organizaciona kultura odličan motivator za zaposlene. Potrebu za pripadanjem, koju u većoj ili manjoj meri svaka osoba nosi u sebi, zaposleni mogu zadovoljiti jedino ukoliko se poistovete sa organizacijom. Poistovećivanje sa organizacijom izvodljivo je u slučaju izuzetno razvijene organizacione kulture.

Još jedna pozitivna strana razvijene organizacione kulture jeste ta da smanjuje konflikte u organizaciji. U kolektivu u kome na jednu pojavu svi zaposleni gledaju na veoma sličan način, ili bar imaju sposobnost da se adaptiraju i postignu kompromis, nema razloga za neslaganja. Organizaciona kultura je izuzetno bitan faktor u donošenju strateških odluka kompanije. Što je kultura jača i homogenija, utoliko je njen uticaj na strateške odluke izraženiji i uspešniji.

Assessment alati

Organizational Agility Survey™


Upitnik organizacione agilnosti (Organizational Agility Survey™ -OA) predstavlja sveobuhvatan instrument koji omogućava efikasno merenje organizacijske sposobnost prilagođavanja promenljivom poslovnom okruženju. Foksuira se na identifikovanje i uspešno približavanje, sa jedne strane, načina na koji se poslovne jedinice trenutno suočavaju sa promenljivim okruženjem i, sa druge, kulturalnih klima visoko efektivnih i profitabilnih kompanija.
Organizational Agility Survey™
Snaga organizacije je u fleksibilnosti
Glavni faktor uspešnosti organizacije je prilagođavanje na promene uslova u poslovnom okruženju.

Leadership Equity Assessment


Procena liderskog uticaja (Leadership Equity Assessment – LEA) je alat baziran na dvadesetpetogodišnjem Galupovom istraživanju o motivaciji zaposlenih i liderskom uticaju na rast motivacije. Originalno istraživanje je rađeno tokom 90-ih godina prošlog veka, a provereno je i potvrđeno tokom 2010. i 2011. godine od strane kompanije Persona Global. U istraživanju je učestvovalo oko 1.000.000 zaposlenih i 80.000 menadžera, što ovo istraživanje čini najpotpunijim i najrelevantnijim globalnim istraživanjem koje je ikada napravljeno na temu liderskog uticaja na rast motivacije zaposlenih.
Leadership Equity Assessment
Motivišite svoje zaposlene
Šta menadžeri treba da promene u radu s ljudima da bi ojačali motivaciju zaposlenih i poslovne rezultate?

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.